free responsive website templates

Llengua catalana i literatura

El projecte de Batxillerat de Cruïlla per a l’àrea de Llengua catalana i literatura es renova!

Coberta llibre Llengua catalana i literatura per Batxillerat

320 pàgines • 9 unitats • centenars de recursos digitals • guies de les lectures obligatòries

nova antologia de la poesia catalana amb propostes de treball

Llengua

Ens actualitzem per tal de donar resposta a les diferents situacions i necessitats que presenten l'alumnat i el professorat en aquesta etapa crucial.

Et volem ajudar a preparar els teus alumnes per tal que adquireixin els coneixements necessaris per superar les proves finals d’etapadominin la seva eina de comunicació, és a dir:
- Siguin competents a l'hora de comprendre tota mena de textos.
- Se sàpiguen expressar d'acord amb el context de manera adequada.
- Siguin capaços de connectar conceptes.
- Hagin reflexionat i investigat sobre la llengua.

Superem l’aprenentatge de la llengua que consisteix a posar etiquetes, fem una aproximació al treball científic de la llengua.

Literatura

Partim del text per analitzar després el context. Un autor escriu condicionat pel context, per l’època en què viu. Volem anar més enllà.

- Introduïm activitats de comparació amb altres literatures, de les quals hem begut culturalment o en les quals hem influït.

- Donem a les autores de la nostra literatura el lloc que els correspon: hem comptat amb l’assessorament de la investigadora i experta en coeducació i igualtat Ana López-Navajas (Universitat de València).

- La manera com pensem (carpe diem) o com ens enamorem (els trobadors) és fruit de la nostra herència cultural. Buscarem aquestes connexions.

Coberta del llibre de Llengua catalana i literatura per a Batxillerat, per la coberta: llengua.

Descobreix com es treballa la llengua.

Contracoberta del llibre de Llengua catalana i literatura per a Batxillerat, per la contracoberta: literatura catalana

Esbrina com es treballa la literatura.

El projecte de Batxillerat de Cruïlla inclou:

Llibre

Entorn digital

Memòria USB

El professor té una memòria USB que conté les programacions, els  solucionaris, avaluacions, models de proves PAU i les guies de lectura de les lectures prescriptives (incloent-hi l’Antologia poètica). Tots els recursos didàctics es troben també a l’entorn virtual d’aprenentatge (EVA).

ENTORN VIRTUAL D'APRENENTATGE (EVA)

Mobirise

Recursos digitals ordenats de manera coherent, atenent a la funcionalitat, per tal de donar suport al professor i a l’alumnat.

Per al professor

La guia didàctica i les programacions; solucionaris; eines de seguiment de l’evolució de l’alumnat; avaluacions de final d’unitat; models de proves PAUguies de lectura de les lectures prescriptives de modalitat... i molt més!

Per a l'alumnat

Recursos digitals que l’ajudaran a treballar i a interioritzar els continguts; ampliació d’informació; activitats digitals autocorrectives amb traçabilitat per al professor.

Coneix l'entorn virtual d'aprenentatge:

ÍNDEX DE CONTINGUTS

Mobirise

LLENGUA 1r | FONÈTICA I MORFOLOGIA

U1. Fonètica. El vocalisme

La notícia
U2. Fonètica. El consonantisme
L’article d’opinió
U3. Morfologia flexiva
L’entrevista
U4. Morfologia lèxica
El reportatge

Mobirise

LITERATURA 1r | HISTÒRIA DE LA LITERATURA CATALANA

U1. La literatura medieval (segles XII-XV)

L’exemple medieval
U2. La literatura de l’edat moderna (segles XVI-XVIII)
El sonet
U3. La literatura contemporània (segle XIX)
El conte fantàstic
U4. La literatura contemporània (del tombant del segle XX a la guerra civil)
El monòleg
U5. La literatura contemporània (de la postguerra a l’actualitat)
El teatre de l’absurd

I el curs 2019/2020... el llibre de 2n de Batxillerat!

Coberta del llibre de 2n de Llengua de Batxillerat

Us avancem l'índex de continguts:

LLENGUA 2n | SINTAXI I SEMÀNTICA

U1. Les funcions sintàctiques
L’exposició oral
U2. Les classes gramaticals: a l’entorn del nom
L’article científic de divulgació
U3. Les classes gramaticals: a l’entorn del verb
L’assaig
U4. Les classes gramaticals: preposicions i connectors
L’article humanístic
U5. L’oració composta
Les memòries

LLENGUA 2N | VARIACIÓ LINGÜÍSTICA

U1. La sociolingüística
L’informe
U2. La variació diacrònica
La conversa
U3. La variació geogràfica
El teatre
U4. La variació funcional
La sentència/ El currículum


"Perquè és teva la llengua i hi tens els noms a canvi" 
Maria Isern, Sostre de carn, 2017  

Continguts webpack Llengua catalana i literatura per a Batxillerat

Webpack

Descarrega i consulta el catàleg o una unitat de mostra. O bé demana una llicència demo. Tot des del Webpack, una plataforma a la qual s'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu!