Condicions d'ús

create a web page

Aquest lloc web (d’ara endavant el Web) és un lloc web propietat d’Editorial Cruïlla (d’ara endavant Cruïlla) amb domicili al carrer Roger de Llúria, 44, 4t, 08009, Barcelona i CIF A-08934689, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 43251, Foli 18, Full B-60640, Inscripció 1a.

• Contacte amb el Servei d'atenció al client: mitjançant aquest formulari

• Contacte amb el Delegat de protecció de dades: mitjançant aquest formulari

L’accés, reproducció i ús del Web requereix l’acceptació prèvia de les Condicions d’Ús vigents en cada moment, que Cruïlla es reserva el dret de modificar quan ho consideri oportú mitjançant la publicació del nou text en successives actualitzacions. És responsabilitat de l’usuari conèixer les Condicions d’Ús en cada moment, abans d’accedir als productes i serveis del Web; en cas de no estar-hi d’acord, si us plau absteniu-vos d’utilitzar el Web.

Navegació lliure i registre

Algunes seccions del Web són d'accés lliure mentre que en altres casos pot ser un requisit indispensable per accedir i beneficiar-se dels avantatges que l'usuari faciliti les seves dades o s'inscrigui prèviament a través del formulari habilitat a aquest efecte, acceptant la política de privadesa.

Propietat Intel·lectual

El Web és una obra formada per diferents elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, dissenys, programes d’ordinador –inclòs el codi html–, etc.), la propietat intel·lectual dels quals correspon a Cruïlla, excepte en el que fa referència materials obtinguts sota llicència de tercers.

Cruïlla i les seves empreses llicenciatàries mantenen en tot moment la Propietat Intel·lectual sobre el Web i sobre els diferents elements que la componen, considerats individualment, en totes les còpies que se'n facin (sigui quin sigui el suport en què s'incorporin), concedint sobre els mateixos únicament un dret d'ús en els termes expressats en aquestes Condicions d'Ús, amb fins estrictament privats.

A més de l'anterior, Cruïlla és responsable de la selecció, disseny de l'estructura i disposició dels continguts del Web, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc de fer les inversions orientades a l'obtenció, digitalització i presentació del lloc. Per tant, li correspon la protecció que les lleis de Propietat Intel·lectual li puguin concedir, considerant el Web com una base de dades.

Cruïlla també és propietària en exclusiva del disseny i la imatge gràfica del Web, reservant-se les accions que legalment corresponguin contra les persones que poguessin fer-ne imitacions o usos deslleials.

Les marques de Cruïlla o de tercers que apareguin al Web no podran ser reproduïdes o utilitzades separadament, fora dels llocs on apareguin.


Usos permesos

Als usuaris del Web, els està permesa:

• La navegació, és a dir, l'accés i visualització del web en un dispositiu, quedant autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que la mateixa no sigui voluntària i formi part integrant i essencial del procés tecnològic de transmissió.

• Reproduir de forma permanent, en qualsevol tipus de suport (excepte centres servidors de xarxes o dispositius equivalents), els materials expressament indicats al Web com a susceptibles de descàrrega, en les condicions que més avall s'indiquen en aquesta mateixa clàusula.

• Beneficiar-se dels serveis i avantatges prestats per Cruïlla a través del Web, en les condicions que s'assenyalin expressament en les diferents seccions.

Aquestes operacions autoritzades només es poden fer en l'àmbit privat, i les còpies legítimament obtingudes tant del Web com dels productes assenyalats al web com a susceptibles de descàrrega només podran ser utilitzades per a fins estrictament personals i privats.

En conseqüència queda prohibida, respecte el Web i els seus continguts, els productes descarregats o les seves còpies, qualsevol operació contrària a la llei, els bons costums i la bona fe i, especialment:

• Qualsevol utilització fora de l'àmbit personal i privat, en especial les que tinguin finalitats comercials o professionals.

• La modificació i, en general, qualsevol transformació dels mateixos, inclosa la traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra, inclosa la correcció d'errors dels programes d'ordinador, dels quals tampoc es podran fer versions successives ni programes derivats.

• La càrrega o la utilització en qualsevol sistema de xarxa d'ordinadors, encara que l'accés al mateix no es pugui fer simultàniament pels diferents usuaris de la xarxa.

• Qualsevol tipus d'extracció, comunicació pública o transmissió total o parcial per qualsevol mitjà fora de l'àmbit privat d'ús permès i, especialment, la incorporació a qualsevol altra obra, incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades.

• La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la Propietat Intel·lectual o Industrial del Web o de qualsevol dels productes o serveis facilitats a través del web.

• Les operacions i activitats expressament prohibides en qualsevol altra secció d'aquestes Condicions i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el funcionament normal del Web, a Cruïlla, a altres usuaris o a un tercer.

Comportament de l'usuari

Els usuaris es comprometen a fer una utilització adequada dels continguts i serveis oferts a través del web, i a no fer-los servir per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Cruïlla, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic susceptible de provocar els danys mencionats; (iv) difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació de Cruïlla o de tercers; (v) atemptar contra els drets de Propietat Intel·lectual, Industrial, d'imatge o d'honor o altres que corresponguin a Cruïlla o a tercers.

Només es permetran comentaris, continguts i publicacions que estiguin relacionats o s'adeqüin al contingut i les finalitats pròpies del Web. Cruïlla tindrà plena llibertat de decisió sobre si les aportacions dels usuaris són publicades al Web o no, i tindrà facultat per retirar-les quan ho cregui oportú. Cruïlla queda facultada per publicar al Web els continguts subministrats pels usuaris, de forma parcial, resumida o abreujada.

La inclusió d'elements proporcionats pels usuaris al Web no implica suport, patrocini o recomanació de Cruïlla sobre els mateixos, per la qual cosa Cruïlla no serà responsable del contingut ni de la licitud.

Continguts de tercers

La inclusió al Web d'elements proporcionats per tercers no implica suport, patrocini o recomanació sobre els mateixos, per la qual cosa Cruïlla no serà responsable del contingut ni de la licitud. En el cas que hi hagi publicitat de tercers (incloent patrocinis), els anunciants seran els únics responsables que el material publicitari compleixi les lleis aplicables; Cruïlla no serà responsable de qualsevol error o irregularitat que hi pogués haver en el material.

Pel fet de proporcionar, a través del Web, accés (per mitjà de vincles o banners) a pàgines i llocs web, informacions, serveis, programes o dades que pertanyin a terceres persones, Cruïlla no es converteix en l'editor d'aquests continguts ni es fa responsable, directament ni subsidiària, de les reclamacions que es poguessin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud, licitud o correcció d'aquests.

Enllaços al Web

Queda autoritzat l'establiment de vincles i hipervincles al Web des d'altres pàgines o llocs web, sempre que no es facin de manera que perjudiquin la imatge pública i de marca de Cruïlla, dels seus usuaris o de qualsevol persona o producte al qual facin referència. En l'establiment d'aquests vincles queda prohibida expressament la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat dels continguts, com ara el framing o altres, així com les que permetin accés a serveis i continguts per als quals Cruïlla exigís registre previ (deep linking).

Queda prohibit l'establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directament o indirecta, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. Així mateix, queda expressament prohibit l'establiment d’enllaços amb finalitats mercantils.

En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d'elements extrets del Web sense el consentiment previ i exprés de Cruïlla.

En cap cas s'entendrà que els vincles al Web des de pàgines o llocs web de tercers impliquin relacions de Cruïlla amb els seus titulars, ni suport, patrocini o recomanació, per la qual cosa Cruïlla no serà responsable del contingut i la licitud d'aquests.

Modificacions

Cruïlla es reserva el dret d'efectuar, en successives actualitzacions, les modificacions que consideri oportunes al Web; podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es faciliten a través del portal, com a la forma en què es presenten i es localitzen.

Malgrat que Cruïlla s'esforçarà a mantenir al dia i lliure d'errors la informació continguda al Web, no ofereix cap tipus de garantia respecte de l'exactitud i actualitat. Tampoc està garantida l'obtenció de cap resultat o fi concret, per la qual cosa l'accés i utilització del Web és voluntari i de responsabilitat exclusiva dels usuaris.

Seguretat

Excepte quan s'indiqui el contrari de manera expressa, les transmissions des del Web no són realitzades en un entorn segur. En conseqüència, Cruïlla no garanteix que l'accés sigui ininterromput o lliure d'errors; Cruïlla queda exonerada de qualsevol responsabilitat per danys derivats de l'ús o impossibilitat d'ús (incloent tots els danys indirectes, entre d'altres, la pèrdua de beneficis, oportunitats de negoci, d'informació, etc.).

Llei i fur

Les presents Condicions d'Ús estan sotmeses a la legislació del domicili de Cruïlla.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la seva interpretació o aplicació, s'entendrà que Cruïlla i l'usuari s'han sotmès a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de Cruïlla, excepte si la normativa legal aplicable en la matèria disposa imperativament que es sotmeti a un fur diferent.

Cruïlla perseguirà l'incompliment d'aquestes Condicions d'Ús, així com qualsevol utilització indeguda del Web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li corresponguin a ella o als seus llicenciataris, especialment els de Propietat Intel·lectual i Industrial, exercint totes les accions, civils i penals que li pugin correspondre en Dret.

 

(Última actualització: 20 de juny de 2018)