bootstrap template
Coberta de la part de Llengua, societat i variació del llibre de 2n de Batxillerat

Sociolingüística i variació

2n | Llengua, societat i variació

El projecte de Batxillerat de Cruïlla per a l'àrea de Llengua catalana i literatura es completa amb la sociolingüística al llibre de 2n!

Amb un treball conceptual i competencial a partir de textos, mapes i gràfiques.

Com es treballa la sociolingüística i la variació?

Observant fenòmens

Observació de fenòmens per comprendre la diversitat de l’ús lingüístic.

A partir dels conceptes bàsics

Situem els conceptes bàsics per comprendre les relacions entre llengua i societat.

Amb mapes de contextualització

Presentem mapes de contextualització geogràfica i històrica.

A partir de models

Oferim models de textos dialectals, històrics i de diferent registre.

Estimulant la capacitat de reflexió

Interpel·lem l’alumnat perquè reflexioni i qüestioni la realitat.

Com és la unitat?

Fem un anàlisi de la relació entre l’ús lingüístic i el marc sociopolític

Treballem la variació (històrica, geogràfica i funcional) per entendre el dinamisme de les llengües.

1. Inici de la unitat

Cada unitat s’obre amb una doble pàgina que presenta:
- Un text literari i una il·lustració que ens introdueix al tema.
- Els continguts de la unitat.
- Un recull d’informacions breus que plantegen un debat.

2. Desenvolupament de la unitat

Cada unitat conté:
- Una introducció amb els conceptes bàsics del tema.
- Mapes de contextualització geogràfica i històrica.
- Models de textos històrics, dialectals i de diferents registres.
- Activitats d'aprofundiment i qüestionar la realitat.
- Zooms amb informació extra que se centra en un subtema molt concret.

3. Esquemes

Quadres esquemàtics que faciliten la comprensió i la fixació dels continguts.

Esquemes resum.

4. Treball de recerca pautat

Una proposta pautada de treball de recerca en l’àmbit de la sociolingüística i la variació.

Descarrega el catàleg per saber-ne més!