free html templates

Llengua catalana i literatura

El projecte de Batxillerat de Cruïlla per a l’àrea de Llengua catalana i literatura es completa!

Cobertes dels llibres de Llengua catalana i literatura per a Batxillerat de 1r i 2n

Llengua

Ens actualitzem per donar
resposta
als canvis terminològics,
conceptuals i metodològics que
planteja la Nova Gramàtica.

Et volem ajudar a preparar els teus alumnes per tal que adquireixin els coneixements necessaris per dominar la seva eina de comunicació i així superar les proves finals d’etapa.

Des del punt de vista metodològic, mantenim la tradició i apostem per la innovació introduint un aprenentatge més reflexiu de la llengua.

Literatura

Partim del text per analitzar després el context. Un autor escriu condicionat pel context en què viu. Anem més enllà:

- Introduïm activitats de comparació amb altres literatures.

- Donem a les autores de la nostra literatura el lloc que els correspon: hem comptat amb l’assessorament de la investigadora i experta en coeducació i igualtat Ana López-Navajas.

- Busquem connexions amb la nostra herència cultural

Sociolingüística i variació

La llengua és fruit de la interacció
humana i també s'ha estudiar des del
punt de vista social. Amb la sociolingüística incorporem una perspectiva global.

Oferim una visió de les llengües del món analitzant les relacions entre l’ús lingüístic i el marc sociopolític.

Entenem el dinamisme de les
llengües
tant des del punt de vista
històric (variació històrica), com
geogràfic (variació geogràfica) i
contextual (variació funcional).

Part de Llengua de les cobertes dels llibres de Llengua catalana i literatura per a Batxillerat

Descobreix com es treballa la llengua.

Contracoberta del llibre de 1r de Llengua catalana i literatura per a Batxillerat, per la contracoberta: literatura catalana

Esbrina com es treballa la literatura.

Coberta per la part de sociolingüística del llibre de 1r de Batxillerat de Llengua catalana i literatura

Descobreix com es treballa la sociolingüística i la variació.

El projecte de Batxillerat de Cruïlla inclou:

Llibre

Entorn digital

Memòria USB

El professor té una memòria USB que conté les programacions, els  solucionaris, avaluacions, models de proves PAU i les guies de lectura de les lectures prescriptives (incloent-hi l’Antologia poètica). Tots els recursos didàctics es troben també a l’entorn virtual d’aprenentatge (EVA).

Coberta i 3 postals d'exemple de les postals de la Nova Gramàtica

Dossier de la Nova Gramàtica

Cruïlla et transporta a la Nova Gramàtica catalana.

Et lliurem un dossier que recull les claus de la Nova Gramàtica en 20 esquemes bàsics de treball a l’aula. El nostre nou projecte de Llengua i literatura catalana per a Batxillerat ja els inclou tots.

La llengua, no en dubtis, continua interpel·lant-nos a tots. No perdis el tren!

ENTORN VIRTUAL D'APRENENTATGE (EVA)

Mobirise

Recursos digitals ordenats de manera coherent, atenent a la funcionalitat, per tal de donar suport al professor i a l’alumnat.

Per al professor

La guia didàctica i les programacions; solucionaris; eines de seguiment de l’evolució de l’alumnat; avaluacions de final d’unitat; models de proves PAUguies de lectura de les lectures prescriptives de modalitat... i molt més!

Per a l'alumnat

Recursos digitals que l’ajudaran a treballar i a interioritzar els continguts; ampliació d’informació; activitats digitals autocorrectives amb traçabilitat per al professor.

Coneix l'entorn virtual d'aprenentatge:

ÍNDEX DE CONTINGUTSEl llibre de 1r de Batxillerat:

Coberta de la part de Llengua del llibre de 1r de Batxillerat

1r | LLENGUA: FONÈTICA I MORFOLOGIA

U1. Fonètica. El vocalisme

La notícia
U2. Fonètica. El consonantisme
L’article d’opinió
U3. Morfologia flexiva
L’entrevista
U4. Morfologia lèxica
El reportatge

Coberta de la part de Literatura del llibre de 1r de Batxillerat

1r | HISTÒRIA DE LA LITERATURA CATALANA

U1. La literatura medieval (segles XII-XV)

L’exemple medieval
U2. La literatura de l’edat moderna (segles XVI-XVIII)
El sonet
U3. La literatura contemporània (segle XIX)
El conte fantàstic
U4. La literatura contemporània (del tombant del segle XX a la guerra civil)
El monòleg
U5. La literatura contemporània (de la postguerra a l’actualitat)
El teatre de l’absurd

El llibre de 2n de Batxillerat:

Coberta de la part de Llengua del llibre de 2n de Batxillerat

2n | LLENGUA: SINTAXI I SEMÀNTICA

U1. L’oració. Les funcions semàntiques
La conferència
U2. L’oració. Les funcions sintàctiques i informatives
L’article científic
U3. Les classes gramaticals. A l’entorn del nom
L’article filosòfic
U4. Les classes gramaticals. A l’entorn del verb
L’assaig
U5. Les classes gramaticals. Preposicions, connectors i interjeccions
Relats i poemes
U6. L’oració composta
El teatre

Coberta de la part de Llengua, societat i variació del llibre de 2n de Batxillerat

2n | LLENGUA, SOCIETAT I VARIACIÓ

U1. La sociolingüística
La conversa
U2. La variació històrica
L’anunci publicitari
U3. La variació geogràfica
El míting
U4. La variació funcional
La sentència

Descarrega el catàleg per saber-ne més!