Política de privadesa

free bootstrap template

Aquest lloc web (en endavant, el Web) és propietat de Editorial Cruïlla, SA (d'aquí en endavant Cruïlla), amb domicili al carrer Roger de Llúria, 44, 4t, 08009 Barcelona i CIF A/08-934689, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 43251, Foli 18, Full B-60640, Inscripció 1a.

• Contacte amb el Servei d'atenció al client: mitjançant aquest formulari

• Contacte amb el Delegat de protecció de dades: mitjançant aquest formulari

És el compromís de Cruïlla respectar la privadesa dels usuaris i la protecció i la seguretat de les dades personals dels qui accedeixen o són usuaris dels nostres productes i serveis, o estan interessats a mantenir-se informats sobre aquests. Per això, mitjançant aquest document, l'informem sobre la forma en què recollim, tractem i protegim la seva informació personal, tant aquella que ens facilita directament com la derivada de la navegació, ús i gaudi dels continguts i serveis associats al Web.

L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de privadesa i determinar, lliurement i voluntària, si desitja facilitar les seves dades personals a Cruïlla en les condicions en què s'hi estableixen.

 

1. AMB QUINA FINALITAT CRUÏLLA TRACTARÀ LES SEVES DADES PERSONALS I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals recopilades a través del Web seran tractades per Cruïlla d'acord amb les finalitats següents:

• Gestionar els serveis i avantatges que ofereix el Web als usuaris.

• Gestionar les sol·licituds de contacte i informació.

• Gesionar l'enviament per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, comunicacions i ofertes comercials, tant dels nostres propis productes i serveis com els de les entitats vinculades a Cruïlla (www.grupo-sm.com), fonamentalment en els àmbits editorial, de formació i educació.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, excepte que l'usuari sol·liciti la baixa a Cruïlla, s'hi oposi o revoqui el seu consentiment, i excepte aquelles per a les quals existeixi una obligació legal de conservar-les durant un temps superior.

2. QUINES DADES TRACTARÀ CRUÏLLA?

Les categories de dades que seran objecte de tractament per part de Cruïlla estaran determinades, en cada cas, pels formularis que figurin en les diferents seccions del web, incloent dades identificatives, dades de contacte i de relació comercial.

En el cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta que compta amb el consentiment d'aquests i es compromet a traslladar a la persona interessada, titular de les dites dades, la informació continguda en aquesta Política de Privadesa, eximint Cruïlla de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, Cruïlla podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest dret i adoptar les mesures de diligència deguda que es corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

3. QUAN ÉS OBLIGATORI FACILITAR DADES A CRUÏLLA?

En el Web s'indicarà quines de les dades sol·licitades tenen caràcter obligatori per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten aquestes dades o bé no es faciliten correctament, no es podran atendre les sol·licituds dels usuaris o fer ús del servei o prestació que correspongui.

4. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El tractament de dades per a la gestió de sol·licituds de contacte i informaicó és necessari per a l'execució eficaç de la resposta. Per la seva part, la base legal per a l'ús de les dades amb finalitats de màrqueting serà el consentiment lliure de l'usuari.

5. PUC REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS?

Sempre que es faci alguna comunicació d'aquest tipus, d'acord amb les finalitats i legitimació indicades en els apartats anteriors, aquesta s'adreçarà únicament i exclusiva a aquells usuaris que ho haguessin autoritzat expressament.

Per dur a terme la tasca anterior, Cruïlla podrà analitzar les dades obtingudes per les empreses del grup SM per altres vies, a fi d'elaborar perfils d'usuari que permetin definir amb més detall els productes que puguin resultar del seu interès.

En cas que l'usuari desitgi revocar el seu consentiment i deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals, pot sol·licitar-ho dirigint-se al nostre Delegat de protecció de dades, o indicant-ho mitjançant l'opció de baixa proporcionada en cada una de les comunicacions comercials enviades. La revocació del consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

6. AMB QUI COMPARTIRÀ CRUÏLLA LES DADES DE L'USUARI?

Les dades de l'usuari podran ser comunicades a entitats del grup SM ja sigui perquè (i) ho necessitin per a la prestació dels serveis del Web o per a la resposta a sol·licituds de contacte i informació, o bé (ii) sempre que l'usuari així ho hagi consentit, per tal que l'enviament de comunicacions comercials sobre els productes i serveis oferts per les empreses que el formen, en els àmbits editorial, de formació i educació.

Addicionalment les dades poran ser accessibles per proveïdors de Cruïlla, essent tal accés necessari per a l'adequat compliment de les obligacions legals o de les finalitats anteriorment indicades. Els proveïdors no tractaran les dades per a finalitats pròpies.

7. ON ES TRACTARAN LES DADES?

En el cas que per al desenvolupament correcte de la relació dels usuaris amb Cruïlla resulti absolutament necessari que el tractament de les dades personals es realitzi, parcialment o totalment fora del territori nacional (en el cas d'usuaris de l'Estat espanyol, fora de l'Espai Econòmic Europeu), quedarà garantit un nivell adequat de protecció d'acord amb la legislació aplicable, ja sigui perquè el país o l'organització de destí ofereixi tal garantia (per exemple, en el cas de tractaments als Estats Units, per adhesió del proveïdor al sistema de Privacy Shield amb la Unió Europea) o perquè la persona o l'entitat encarregada del tractament s'hagi compromès contractualment amb la mateixa.

8. QUINS DRETS TÉ L'USUARI I COM ELS POT EXERCIR?

En qualsevol moment i de manera gratuïta, l'usuari pot exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades davant Cruïlla (revocar consentiments, accedir a les dades personals que estan sent tractades, rectificar-les, sol·licitar la supressió o portabilitat o limitar el seu tractament).

Per a l'exercici dels drets davant Cruïlla serà precís posar-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades pels canals indicats més amunt, assenyalant el dret o drets que es vulguin exercir. Cruïlla estudiarà la sol·licitud amb la finalitat de donar-li una resposta tan aviat com sigui possible. Si us plau, tingueu en comtpe que els drets assenyalats només podran ser atesos en els supòsits previstos per la normativa de protecció de dades.

Igualment, si ho considera oportú, pot presentar una reclamació davant de l'autoritat competent en la matèria.

9. QUINES RESPONSABILITATS TÉ L'USUARI EN RELACIÓ AMB LES DADES?

L'usuari:

• Garanteix que és major de 18 anys i que les dades que facilita a Cruïlla són certes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l'usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.

• Garanteix que ha informat als tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Cruïlla per als fins assenyalats.

• Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Cruïlla o a tercers.

10. QUINES MESURES DE SEGURETAT ADOPTA CRUÏLLA EN EL TRACTAMENT DE LES DADES?

Les dades seran custodiades per Cruïlla en sistemes que garanteixin la màxima confidencialitat i seguretat de la informació, d'acord amb allò previst a la normativa aplicable, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzativa que siguin necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

(Darrera actualització: 20 de juny del 2018)